Category: Shortnotes

  • array_map() ใน PHP

    array_map() ใน PHP

    array_map() เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้รับอาเรย์เข้าไป เอามาประมวลผล value ของอาเรย์ แล้วคืนค่ากลับออกมาเป็นอาเรย์ตัวใหม่ โดยค่า index หรือ key ของอาเรย์นั้นจะคงเดิมเหมือนกับในอาเรย์ต้นฉบับ